ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ขับเคลื่อนโครงการ​ 'องค์กรแห่งความสุข'​

ทส. ขับเคลื่อนโครงการ​ 'องค์กรแห่งความสุข'​

   วันนี้ (7 มิ.ย. 62) เวลา 13.00 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอโครงการ ทส.องค์กรแห่งความสุข ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยใช้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy workplace) เป็นแนวทางในการดำเนินการร่วมกัน โดยการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน และเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทส. มีความสุขทั้งทางกายและใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง มีความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เกิดความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวและครอบครัว โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนที่ 4 เป็นประธานการรับฟังการนำเสนอโครงการฯ ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร

 

ภาพ : จันทร์เพ็ญ , ข่าว : รดินธร , เผยแพร่ : ปริตา

แกลเลอรี่