ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                  เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ เข้าร่วมเปิดตัวโครงการ Asia-Pacific Adaptation Information Platform (AP-PLAT) ซึ่งเป็น Platform ในรูปแบบเว็ปไซส์ข้อมูลด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิค ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถ้อยแถลงขอบคุณกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินโครงการ Thailand Climate Change Adaptation Information Platform (T-PLAT) เพื่อจัดทำเว็บไซด์ข้อมูลความเสี่ยงและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ที่สามารถเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่าง T-PLAT และ AP-PLAT
                 นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงฯ ได้หารือทวิภาคีกับ Mr. Andrew R. Wheeler ผู้อำนวยการ US EPA ในประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดการน้ำ การจัดการขยะและขยะพลาสติกในทะเล และ P.M.2.5 โดยสหรัฐอเมริกาได้มีการดำเนินงานเพื่อจัดการปัญหาการจัดการขยะและขยะพลาสติกในทะเล อาทิ จัดทำโครงสร้างการรีไซเคิลขยะ โครงการ USEPA Pandora Trash Program และการติดตั้ง trash bloom ซึ่งมีการขยายผลไปในประเทศต่างๆ ได้แก่ ปานามา จาไมกา เปรู สำหรับปัญหา P.M. 2.5 สหรัฐอเมริกามีกำหนด Critia เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รวมถึง P.M. 2.5 และมีการใช้เทคโนโลยีติดตามและควบคุม โดยในปีหน้าจะมีการทบทวน Critia ใหม่ ในการนี้ สหรัฐอมริกายินดีสนับสนุนและความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะหารือในรายละเอียดต่อไป
                 ในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ด้านสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ รวมถึงการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ ๒๐-๒๕ ในโอกาสนี้ ประเทศไทยยินดีและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับประเทศ G20 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
                 ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมรัฐมนตรี G20 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม ดังนี้ G20 Communiqué (Joint Part: Energy and Environmental), Communiqué (G20 Environment), G20 Implementation Framework for Actions on Marine Plastic Litter, G20 Acton Agenda on Adaptation and Resilient infrastructure และ G20 Karuizawa Innovation Action Plan

ภาพ,ข่าว: กตป.เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่