ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. มอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2016 ครั้งที่ 15

ทส. มอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2016 ครั้งที่ 15

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 หรือ EIA Monitoring Awards 2016 เพื่อสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ ทั้งของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รับรางวัล นอกจากนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทั่วไปได้ทราบ และเห็นความสำคัญของกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ
              พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ (วันที่ 6 มีนาคม 2560) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลฯ ดังกล่าว โดยในปีนี้ มีโครงการสมัครเข้าร่วมคัดเลือก จำนวน 108 โครงการ และมีโครงการผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำหนด จำนวน 98 โครงการ ดังนี้

            รางวัลระดับยอดเยี่ยม จำนวน 18 โครงการ ได้แก่ ประเภทคมนาคม 4 โครงการ ประเภทปิโตรเคมี 2 โครงการ ประเภทพลังงาน 1 โครงการ ประเภทอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 2 โครงการ ประเภทเหมืองแร่ 7 โครงการ ประเภทบริการชุมชนและที่พักอาศัย 2 โครงการ 
           รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 61 โครงการ 
           รางวัลระดับชมเชย จำนวน 19 โครงการ
           การคัดเลือกโครงการหรือสถานประกอบการดีเด่นเพื่อรับรางวัล EIA Monitoring Awards ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและคณะทำงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมตรวจประเมินโครงการฯ ที่ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

แกลเลอรี่