ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการฝึกอบรม "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์” สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ ความรู้ ด้านการเขียนข่าว การเขียนบทความ และการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ

วันนี้ (๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการฝึกอบรม "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์” สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ ความรู้ ด้านการเขียนข่าว การเขียนบทความ และการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ

             วันนี้ (๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการฝึกอบรม "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์” สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ ความรู้ ด้านการเขียนข่าว การเขียนบทความ และการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการงานร่วมกัน และเกิดเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถนำไปขยายผลสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องแก่ประชาชนได้
              โดยในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช กรุงเทพฯ พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม โดยให้ทบทวนและนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม รวมถึงประสบการณ์ ทักษะ ในการสร้างเนื้อหา (Contents) เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจน เหมาะสม ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นที่ตั้ง 
               ทั้งนี้ การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๔๐ คน อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความเหมาะสมในแต่ละหัวข้อวิชาจากสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ และภาคเอกชน โดยรูปแบบการฝึกอบรม มีทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคการฝึกปฏิบัติ ใช้ระยะเวลาในการอบรม จำนวน ๑ วัน

แกลเลอรี่