ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (6 ก.ค. 60) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.ย.ป. ทส.) เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายสำคัญของรัฐบาล เรื่องสำคัญที่ต้องเร่งรัด เน้นย้ำเรื่องสำคัญในห้วงเวลา และชี้แจงสรุปรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

วันนี้ (6 ก.ค. 60) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.ย.ป. ทส.) เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายสำคัญของรัฐบาล เรื่องสำคัญที่ต้องเร่งรัด เน้นย้ำเรื่องสำคัญในห้วงเวลา และชี้แจงสรุปรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
          วันนี้ (6 ก.ค. 60) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.ย.ป. ทส.) เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายสำคัญของรัฐบาล เรื่องสำคัญที่ต้องเร่งรัด เน้นย้ำเรื่องสำคัญในห้วงเวลา และชี้แจงสรุปรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
          1. การจัดประชุม "การลดขยะพลาสติกในทะเล” ระดับประเทศ
          2. การจัดประชุม ASEAN+3 "การลดขยะพลาสติกในทะเล”
          3. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทั้ง 2 ครั้ง
          4. การพัฒนาบุคลากร "สายงานสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ”
          5. สาระสำคัญของการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
          6. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ...
          7. สถานการณ์ภาพรวมของขยะมูลฝอย ของเสีย น้ำเสีย ขยะติดเชื้อ และขยะอุตสาหกรรม
          8. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...
          9. "ศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ”
          10. "ศูนย์เฝ้าระวังและปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก” (รองรับ EEC)
          11. การสร้างเครือข่ายมนุษย์ดมกลิ่น
          12. การจัดที่รองรับขยะพิษ และวงรอบการจัดเก็บ
          13. ความคืบหน้าในการลดใช้พลาสติก
          14. เป้าหมายการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
          15. มีทางเลือกให้ประชาชนอย่างไรบ้าง ที่จะทำให้การลดใช้ถุงพลาสติกบรรลุผลสัมฤทธิ์ (นอกจากถุงผ้า)
          16. แนวความคิดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าวภาคประชาชน
          17. แผนการรณรงค์ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่าน "เครือข่ายภาคประชาชน”
               - องค์กรเอกชน
               - สื่อมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม (บัญชีรายชื่อ และการสร้างความสัมพันธ์)
               - ภาคประชาชน ทสม. ฯลฯ
          18. การรณรงค์ลดมลพิษจากเตาเผาศพ
          19. Climate Change: COP 23
          20. การจัด Event COP 23
          21. MINAMATA
          22. ความเป็นไปได้ในการยกเลิกการประชุม MSC หรือขยายระยะเวลา
          23. สรุปประชุม และ MOU ด้านสิ่งแวดล้อม
               - MOU ไทย-รัสเซีย
               - MOU ไทย-โคลัมเบีย
 
 
 

แกลเลอรี่