ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อสพ. จัดอบรม อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 8

อสพ. จัดอบรม อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 8

อสพ. จัดอบรม อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 8

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรม อนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 เพื่อสานต่อองค์ความรู้ด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนนักพฤกษศาสตร์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญต่อการสนับสนุนงานด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมี คณะครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพฤกษศาสตร์ เข้ารับการอบรมจำนวน 28 คน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่