ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

ทส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

          วันนี้ (27 มิ.ย. 62) เวลา13.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติประเด็นปฏิรูปประเทศและนโยบายกระทรวงฯ ไปสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายคือ 1.บริบทสภาพแวดล้อมของไทยในปัจจุบัน 2.ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3.แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560-2564 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.หน้าที่ของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 และแนวทางการดำเนินงานที่รัฐบาลกำหนด

           การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น กลั่นกรอง ถ่ายทอด และพิจารณาภารกิจสำคัญ ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ลงสู่แผนงานโครงการที่ปฏิบัติได้และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะนำไปขับเคลื่อนผ่านกลไกของตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยหน่วยงานภายในกระทรวงฯ จะถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ลงสู่แผนปฏิบัติราชการระดับกรมและแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อไป

ข่าว/ภาพ/เผยแพร่ : รดินธร /ธนชัย

แกลเลอรี่