ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงมหาดไทยจับมือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประสานความร่วมมือระดับนโยบาย บูรณาการลดความเสี่ยงด้านสาธารณภัย สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

กระทรวงมหาดไทยจับมือสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประสานความร่วมมือระดับนโยบาย บูรณาการลดความเสี่ยงด้านสาธารณภัย สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน

กระทรวงมหาดไทยจับมือกระทรวงอุตสาหกรรม ผลักดัน SMEs ตามแนวประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ เช่น การดำเนินงานของกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ การจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเอสเอ็มอี การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัด และแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดเพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต โดยคณะกรรมการพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัด จะทำหน้าที่กำหนดทิศทางและนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีของจังหวัดในเชิงบูรณาการ และเสนอกรอบแผนงาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของจังหวัดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะเป็นศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs Support and Rescue Center) เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างเป็นรูปธรรม