ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          วันนี้ (1 ก.ค. 62) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานร่วมกันในระดับพื้นที่ ระหว่างสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.)  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดแนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้บริหาร ทส. ,ผอ.ทสจ., ผอ.สสภ. ,ผอ.กอง/กลุ่มงาน ภายใน สป.ทส. รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 200 คน เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
          1. ข้อเสนอแนะประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          2. การขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสีย แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่น pm2.5 เป็นต้น
          3. การขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ อาทิ แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง เป็นต้น
          4. การขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ อาทิ เป้าหมายการขับเคลื่อนกลไก คทช. ความก้าวหน้าการปรับปรุงการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน เป็นต้น
          5. ความก้าวหน้าการจัดทำแผนอัตรากำลังในระยะ 3 ปี ของ สป.ทส. และการระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดกลุ่ม ทสจ.ตามสภาพปัญหาในพื้นที่

 

ภาพ / ข่าว / เผยแพร่ : ปริตา, รดินธร

แกลเลอรี่