ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

หลักสูตร วิทยากรตัวคูณด้านการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

หลักสูตร วิทยากรตัวคูณด้านการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยากรตัวคูณด้านการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต"
ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียนทอล รีเวอร์ไซต์ จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 40 คน ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ-ระดับชำนาญการพิเศษ และข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป (สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการขอให้มีอายุราชการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป)


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "คำรับรองและยินยอมอนุญาตของผู้บัง​คับบัญชา" ได้ที่ http://bit.ly/2Rq8S2h
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2WWePVV ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562