ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปทส.5) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปทส.5) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปทส.5) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน 
             โดยในวันนี้ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ในหัวข้อ "บทบาทประชาคมอาเซียนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดน” ซึ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ ในประชาคมอาเซียน กลไก แผนการดำเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของประชาคมที่มีต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงหัวข้อ มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (Transboundary Haze Pollution) และดำเนินงานปราบปรามการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอีกด้วย

แกลเลอรี่