Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายโสภณ ทองดี)ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอนุบาลและเฝ้าระวังพะยูนในถิ่นที่อยู่อาศัย ณ เกาะลิบง อ.กันตรัง จ.ตรัง (6 ก.ค.62)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายโสภณ ทองดี)ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอนุบาลและเฝ้าระวังพะยูนในถิ่นที่อยู่อาศัย ณ เกาะลิบง  อ.กันตรัง จ.ตรัง (6 ก.ค.62)