ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Thai-EU on Environment and Climate Change การหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย และสหภาพยุโรป

Thai-EU on Environment and Climate Change การหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย และสหภาพยุโรป

Thai-EU on Environment and Climate Change การหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย และสหภาพยุโรป
 

            วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย นำโดยปลัดกระทรวงฯ (ดร. วิจารย์ สิมาฉายา) ร่วมด้วยรองปลัดกระทรวงฯ (นายอดิศร นุชดำรงค์) และผู้แทนจาก สป. ปม. อส. คพ. และทช. เข้าหารือทวิภาคีร่วมกับผู้แทนสหยุโรป นำโดย Ms. Astrid Schomaker, Director for Sustainable Development at the European Commission’s Directorate General for the Environment ร่วมด้วย H.E. Mr. Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย Mr. Micheal Bucki, Counsellor (Climate Change and Environment) และคณะ ในคราวการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นสำคัญของการหารือทวิภาคี ได้แก่
           การจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฏหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล (EUFlexT) และ การเตรียมการ FTA ด้านสิ่งแวดล้อม
           การดำเนินงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
           การดำเนินการด้านขยะทะเล และเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงผลลัพธ์การประชุม ASEAN Summit

แกลเลอรี่