ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (31 ก.ค.60) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งจาก

วันนี้ (31 ก.ค.60) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งจาก

  วันนี้ (31 ก.ค.60) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, องค์การระหว่างประเทศ, ผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน, มูลนิธิเอสซีจี, IUCN, Freeland, WCS, WWF, ไทยรักษ์ป่า, ZSL และ ตัวแทนจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กว่า 1,500 คน พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณและเงินช่วยเหลือแก่ญาติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่จำนวน 13 ราย และมอบเงินเข้ากองทุนผู้พิทักษ์ป่า นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายและสาธิต เรื่อง "นวัตกรรมการป้องกันรักษาป่า ยุค 4.0 โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานและผู้แทนจาก WCS ด้วย 
               ปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้งลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานค่าจ้างตอบแทน กระจายปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วประเทศ ประมาณ 28,000 คน (ข้อมูลจากปีงบประมาณ 2560) ขณะที่มีกองทุนที่สนับสนุนงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 2 กองทุน คือ
               1. กองทุนสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ประสบภยันตรายในการปฏิบัติหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
               2. กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งจะเป็นกองทุนหลักในการสนับสนุนกิจกรรมของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เช่น เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่หรือทุพลภาพ และจากสถิติของกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงปี 2557 -2559 เสียชีวิตจำนวน 36 ราย บาดเจ็บสาหัส 14 ราย ได้รับบาดเจ็บ 25 ราย รวม 75 ราย ขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสียชีวิตจำนวน 2 ราย บาดเจ็บ 3 ราย รวม 5 ราย

แกลเลอรี่