Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายนพพล ศรีสุข) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายนพพล ศรีสุข) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ณ จังหวัดเชียงใหม่