ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พัฒนางานอุตสาหกรรมไม้ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเชิงนวัตกรรม” เพื่อสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน โดยเปิดศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พัฒนางานอุตสาหกรรมไม้ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเชิงนวัตกรรม” เพื่อสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน โดยเปิดศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พัฒนางานอุตสาหกรรมไม้ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเชิงนวัตกรรม” เพื่อสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน โดยเปิดศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ณ หมอนไม้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ อีกทั้ง องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) กำหนดเปิดศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย” ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานขององค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ ในวันนี้ (13 กรกฎาคม 2560) นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และนายวิรัตน์ ภมรานนท์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ให้เกียรติเป็นประธานร่วมให้การแถลงข่าว ณ ห้อง 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             อ.อ.ป. เตรียมเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ครบวงจร
             "ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก” เกิดจากการ 
บูรณาการร่วมกัน ระหว่าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ ผลักดันให้เกิดศูนย์แห่งนี้ เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อีกทั้ง เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักและบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากลสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้ในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้สักให้แก่ ผู้ประกอบการ ประชาชนในท้องถิ่น และสามารถช่วยแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 
              ศูนย์แห่งนี้ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นศูนย์ที่ครบวงจรหรือทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ ซึ่งนอกจากการแปรรูปไม้ด้วยกระบวนการเดิมแล้ว ยังมีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัยมาช่วยในการแปรรูปจะทำให้ใช้วัตถุดิบไม้สักไม่สิ้นเปลือง อีกทั้งยังเพิ่ม "เครื่องเลื่อยไม้อัตโนมัติ” ที่มีส่วนช่วยเรื่องการลดระยะเวลาในการผลิตให้น้อยลง และชิ้นส่วนเศษไม้ ปีกไม้ ที่เหลือจากการแปรรูปแล้ว นำมาอัดประสานแบบนิ้วมือ (Finger Joint) เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มความคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด 
              ทั้งนี้ ศูนย์การถ่ายทอดฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้เปิดให้นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ ช่างฝีมืองานไม้ ผู้ประกอบการ และสหกรณ์ผลิตภัณฑ์ไม้ เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาฝีมือแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และได้ให้บริการจำหน่ายไม้แปรรูปในการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องเรือน และก่อสร้างบ้านเรือนแล้วไม่ต่ำกว่า 50,000 ลูกบาศก์ฟุต ซึ่งในขณะนี้ อ.อ.ป. พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรมไปยังกลุ่มชุมชนในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงจังหวัดแพร่และตามภูมิภาคต่าง ๆ อีกทั้งได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตและจัดจำหน่ายต่อไปให้ได้ 160,000 ลูกบาศก์ฟุต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไม้สักจากป่าปลูก พร้อมรองรับไม้สักจากป่าปลูกจากภาคเอกชนต่อไปอีกด้วย 
              อจน. เตรียมเปิดศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย 
              องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ได้กำหนดเปิดศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำเสียประเทศไทย ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานขององค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งศูนย์นี้ จะเป็นศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสีย ได้แก่
              1. ผลการดำเนินงานของสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา ในเรื่องของคุณภาพน้ำ ค่าใช้จ่าย สถานภาพเครื่องจักร การประชุมทางไกล และการรักษาความปลอดภัย
             2. การบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ 
             3. การประชุมระหว่างประเทศ 
             4. การรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแบบ Real time โดยใช้กล้อง Drone คุณภาพสูง 
             5. การรายงานผลคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
             6. การรายงานสถานการณ์เครื่องจักรของระบบบำบัดน้ำเสีย 
             7. การรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินที่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือบริเวณใกล้เคียง 
             8. การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

แกลเลอรี่