ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเสือโคร่งโลก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 10.50 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเสือโคร่งโลก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 10.50 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเสือโคร่งโลก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 10.50 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์เสือโคร่ง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในวันนี้ (14 กรกฎาคม 2560) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
          กิจกรรมในงานวันเสือโคร่งโลก วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย
          - การจัดนิทรรศการ
          - พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ในผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
          - การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน (อยู่ระหว่างยืนยันชนิดและจำนวนสัตว์ป่าที่จะปล่อย)
          เสือโคร่ง มีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่าเขตร้อนเป็นผู้บริโภคที่อยู่ระดับบนสุดของปิรามิด และห่วงโซ่อาหาร ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสำคัญที่มีผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศ ดังนั้น เสือโคร่งจึงเป็นตัวแทนในการบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ จากการศึกษาประชากรเสือโคร่งในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเสือโคร่งอยู่ประมาณ 200 ตัว โดยมีประชากรหนาแน่นมากที่สุดตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี บริเวณผืนป่าตะวันตกของประเทศ และพบกระจายอยู่บางพื้นที่ของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
          ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ณ นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นการประชุมของผู้นำและรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เป็นแหล่งอาศัยของเสือโคร่งทั้ง 13 ประเทศ ร่วมกับผู้บริหารขององค์กรการเงินระหว่างประเทศ และเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ (CITES) และได้ร่วมกันให้การรับรองต่อปฏิญญาเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง ที่จะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์เสือโคร่งของโลกจนถึงปี 2565 และการรับรองแผนการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งระดับโลก (Global Tiger Recovery Programme, GTRP) ซึ่งจัดทำโดยการรวบรวมแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งแห่งชาติของ 13 ประเทศ ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเสือโคร่ง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลก และที่ประชุมยังได้กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันเสือโคร่งโลก สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 มีมติรับทราบและเห็นชอบรายงานการประชุมระดับคณะรัฐมนตรีประเทศอาเซียนด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ได้ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับชาติ และให้ความเห็นชอบในแผนฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งแห่งชาติ ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนประชากรเสือโคร่งในพื้นที่เป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้น 50% ภายในปี พ.ศ.2565 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมกันอนุรักษ์เสือโคร่ง เป็นแนวทางหนึ่งทำให้แผนการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

แกลเลอรี่