Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับหนังสือแถลงการณ์เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพิจารณาข้อเสนอต่อการจัดทำ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับหนังสือแถลงการณ์เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพิจารณาข้อเสนอต่อการจัดทำ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

       วันนี้ (24 กรกฎาคม 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับหนังสือแถลงการณ์เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพิจารณาข้อเสนอต่อการจัดทำ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. … โดยมี นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนกระทรวงฯ รับหนังสือจากเครือข่ายฯ ณ ห้องประชุม 101 อาคารกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
          ผู้แทนเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประมาณ 20 ราย นำโดย นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน เรียกร้องให้ปรับแก้ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. … หมวดการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามข้อเสนอของภาคประชาชนใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย
          1. ระบบการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่เป็นการประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสามารถช่วยให้เห็นถึงความเหมาะสมกับพื้นที่และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ โดยลักษณะของโครงการพัฒนาต้องสอดคล้องกับ SEA ของแต่ละพื้นที่ และการเกิดขึ้นของโครงการจะต้องมีการประเมินเชิงยุทธศาสตร์ก่อนว่าสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่หรือไม่ หากไม่สอดคล้องต้องไม่ดำเนินการ หากสอดคล้องจึงมีการจัดทำ EIA ต่อไป
          2. มีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของพื้นที่ ควรมีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ในการศึกษาข้อจำกัดต่างๆ ไม่ว่าจะด้านพื้นที่ ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ตลอดจนถึงการแก้ไขผลกระทบหรือการเยียวยา โดยคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากมีโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเข้าไปในพื้นที่จะส่งผลต่อศักยภาพในการรองรับของพื้นที่อย่างไร ซึ่งเห็นควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดรับกับศักยภาพของพื้นที่และการพัฒนาที่ยั่งยืน
          3. องค์กรบริหารจัดการระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรแยกเป็นหน่วยงานอิสระ หรือหน่วยงานกลาง ควรกำหนดบทบัญญัติในเรื่องการจัดจ้างผู้จัดทำรายงานฯ โดยมีการตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ให้มีหน้าที่จัดจ้างผู้จัดทำรายงาน ไม่ใช่การว่าจ้างโดยเจ้าของโครงการตามที่ปฏิบัติในปัจจุบัน
 
          สำหรับแถลงการณ์เรื่องข้อเสนอภาคประชาชนต่อการจัดทำร่างกฎหมาย พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. … หมวดการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
          1. ขอให้มีการรับฟังความคิดเห็น ตามมาตราที่ 58 ของรัฐธรรมนูญ จากผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมก่อน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อไม่เป็นการลดทอนสิ่งที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
          2. ควรออกกฎหมายลูกเพื่อรองรับหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงการทำ EIA
          3. ด้านระบบของการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ภาคประชาชนเห็นว่าควรมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
          4. ต้องมีการกำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
          5. ควรมีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่
          6. ตัดมาตรา 53 วรรค 4 ออกจากร่างกฎหมาย เพราะเป็นการนำคำสั่งของ คสช. ที่ 9/2559 มาบัญญัติไว้
          7. ต้องมีการแยกองค์กรบริหารจัดการระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานอิสระ หรือหน่วยงานกลาง
          8. เห็นด้วยกับการขอต่ออายุใบอนุญาต ขั้นตอนการออกประกาศกระทรวงที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรายงานอีไอเอสามารถนำไปใช้ได้เป็นระยะเวลา 5 ปี หากพ้นระยะเวลาต้องมีการทบทวนความเหมาะสม
         
          ทั้งนี้ สำหรับประเด็นที่เครือข่ายฯ นำเสนอเป็นประเด็นเดียวกับที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบ และนำมาปรับปรุงร่างกฎหมายมาโดยตลอด เพียงแต่ยังพบปัญหา และเมื่อมีข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ก็มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งหากประมวลผลออกมายังไม่ชัดเจนและไม่ใช่ทางออกที่ดีก็พร้อมหาทางแก้ไข โดยกระทรวงฯ ขอรับประเด็นข้อเสนอต่างๆ จากเครือข่ายฯ เพื่อนำไปปรึกษาหารือกับคณะทำงานและหาทางออกร่วมกัน  

แกลเลอรี่