ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 23 ก.ค.62 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสากล  ฐินะกุล ) ประชุมเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต)

วันที่ 23 ก.ค.62 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสากล  ฐินะกุล ) ประชุมเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต)