ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) เชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

ทส. จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) เชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ร่วมกับกรมป่าไม้ (ปม.) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) เพื่อเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย  

          วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ หรือประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิต รวมทั้ง ได้วางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ ได้ชมพิธีเดินสวนสนามของกำลังพล จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ อส. จำนวน 400 คน, ปม.จำนวน 200 คนและ ทช.จำนวน 50 คน รวม 650 คน และชมการแสดงสาธิตการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยมี นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ และนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ของ 3 หน่วยงาน เข้าร่วมงาน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  จ.นครนายก จ.สระบุรี จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี

          สำหรับการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เป็นผู้มีความเสียสละ ปฏิบัติงานราชการด้วยความทุ่มเท อุตสาหะ ควรค่าแก่การเชิดชู ทำให้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากับประชาชนให้ร่วมกันตระหนักและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ ปัจจุบันจำนวนของผู้พิทักษ์ป่าของประเทศไทย มีจำนวน 20,644 คน แบ่งเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 14,705 คน กรมป่าไม้ จำนวน 5,623 คน และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจำนวน 316 คน (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2562)

แกลเลอรี่