Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

30 กรกฎาคม 2562 ผต.ทส. (นายนพพล ศรีสุข) ลงพื้นที่ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จ.ขอนแก่น

30 กรกฎาคม 2562 ผต.ทส. (นายนพพล ศรีสุข) ลงพื้นที่ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จ.ขอนแก่น