ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมมอบนโยบายเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทส. จัดประชุมมอบนโยบายเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทส. จัดประชุมมอบนโยบายเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัด ทส. และผู้แทนสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมและรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) เวลา 14.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 4 ด้านภารกิจ และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย และรับฟังการชี้แจงแนวทาง/หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากผู้แทนสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง โดยในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) ได้รายงานคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวมกระทรรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และคำของบประมาณระดับแผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรฯ ให้ประธานทราบด้วย

แกลเลอรี่