Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. ประชุมเข้ม การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายหน่วยงาน

ทส. ประชุมเข้ม การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายหน่วยงาน

ทส. ประชุมเข้ม การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายหน่วยงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายหน่วยงาน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น๒๐ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในวันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๖๒) นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายหน่วยงาน โดยมี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเป็นลำดับ 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายในการประชุมเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญคือ การชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายและปฏิทินบประมาณรายจำยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระะ ๒๐ ปี และคำของบประมาณระดับแผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรรฯ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการในที่ประชุมให้จัดการประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายหน่วยงาน ในวันนี้

แกลเลอรี่