Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. เตรียมจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย ปี 2562”

ทส. เตรียมจัดสัมมนาวิชาการ  เรื่อง “ธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย ปี 2562”

ทส. เตรียมจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย ปี 2562”

                    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติเอเชีย (ADPC) เตรียมพร้อมจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย ปี 2562” ในระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคี ระหว่างหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน ให้สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการธรณีพิบัติภัยร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 
                  ทั้งนี้ oายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ประธานการแถลงข่าวเปิดเผยว่า ภายในงาน จะมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านธรณีพิบัติภัยและการอภิปรายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรณีพิบัติภัย อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของกรมทรัพยากรธรณีในการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยในประเทศ” “การเตรียมความพร้อมรับมือธรณีพิบัติภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” “องค์ความรู้ธรณีวิทยากับความปลอดภัยของงานอุโมงค์” “วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาดินถล่มอย่างยั่งยืน” “วิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทยและต่างประเทศ” “การจัดการภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย” “กลุ่มรอยเลื่อนเวียงแหง : รอยเลื่อนมีพลังที่ 16 ของประเทศไทย” “การเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวในโรงเรียน” “เทคโนโลยีกับธรณีพิบัติภัย” และการอภิปราย เรื่อง “ธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีพิบัติภัย ทั้งจากทางด้านวิชาการ และด้านสังคม

แกลเลอรี่