ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. นำทีม ประชาชน และ ทสม. จิตอาสา กว่าพันคน ทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ทส. นำทีม ประชาชน และ ทสม. จิตอาสา กว่าพันคน ทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

         วันนี้ (8 ส.ค. 62) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในการบำเพ็ญประโยชน์และทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ การปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้สวยงาม การทาสีอาคารเอนกประสงค์ การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เป็นต้น โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 3 ครั้ง และนำทีมคณะผู้บริหารระดับสูง ประชาชน และ ทสม. จิตอาสา รวมจำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมทำกิจกรรมบริเวณวัดและโรงเรียน ณ วัดช่องลม จังหวัดสุพรรณบุรี
         นายจตุพร กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวใจหลักสำคัญ ประการแรกคือ น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่าย ทสม. เครือข่ายองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม หรือ NGOs ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เนื่องจากเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานในระดับพื้นที่จะมีความใกล้ชิดและเป็นด่านหน้าที่จะรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนโดยตรง ก่อนที่จะสะท้อนส่งต่อมายังกระทรวงฯ จึงเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ที่สำคัญ ที่สามารถบูรณาการการทำงานเข้ากับงานจิตอาสาพระราชทาน 904วปร. เพื่อสนองพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ขยายผลสู่การเป็น เครือข่าย ทสม. จิตอาสา น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการทำงานจิตอาสาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับจากนี้ไป เครือข่าย ทสม. ที่มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศกว่า 2 แสนคน ในฐานะ “โซ่ข้อกลาง” ที่เชื่อมประสานการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐและประชาชนเข้าด้วยกัน จะทำงานในฐานะ จิตอาสาพระราชทานฯ ด้วยอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือจากประชาชนทุกๆ คน ที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ การดำเนินงานต่างๆ ย่อมไม่บรรลุผล

 

ภาพ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าว/เผยแพร่ : รดินธร

แกลเลอรี่