ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดโครงการ "ชุมชนไม้มีค่าป่าครอบครัว" ตามหลัก BEDO Concept"

ทส. เปิดโครงการ "ชุมชนไม้มีค่าป่าครอบครัว" ตามหลัก BEDO Concept"

ทส. เปิดโครงการ "ชุมชนไม้มีค่าป่าครอบครัว" ตามหลัก BEDO Concept"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ (BEDO) ร่วมกับหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยพลังสนับสนุนจากกลุ่มเครือข่าย 11 หน่วยงาน จัด Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ "ชุมชนไม้มีค่าป่าครอบครัว" ตามหลัก BEDO Concept ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก (สวนสัตว์)​ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยในวันนี้ (14 สิงหาคม 2562) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยุทธพล อังกินันทน์)​ เป็นประธานเปิดโครงการ "ชุมชนไม้มีค่า- ป่าครอบครัว" ตามหลัก BEDO Concept ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ต่างๆ รวมทั้งไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของตนเอง ทั้งนี้ พื้นที่ตั้งต้องไม่ตั้งอยู่ในเขตของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยจะส่งเสริมให้เจ้าของพื้นที่ปลูกพันธุ์กล้าไม้ที่มีความสมบูณ์และมีความเหมาะสมตามระบบภูมินิเวศเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพโดยการปลูกพืชทุกระดับชั้นปลูกพืชพื้นล่าง อาทิ สมุนไพร ไม้ดอก ไม้หัว พืชผักพื้นบ้านต่างๆ ให้สามารถเก็บกินเก็บขายได้พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งพันธุกรรรมเพื่อการอนุรักษ์สำคัญ คือ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในการเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อนำมาต่อยอดเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และบริการ ตาม BEDO Concept ซึ่งมีหลักสำคัญ 3 ประการ ได้แก่
1 มีการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองเป็นองค์ประกอบหลัก
2) มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
3) มีการปันรายได้กลับไปอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

ทั้งนี้ กิจกรม Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ "ชุมชนไม้ค่า-ป่าครอบครัว" ตามหลัก BEDO Concept" จะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค โดยจังหวัดสุพรณบุรีเป็นแห่งแรก และจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปยังจังหวัดสกลนครในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร วันที่ 31 สิงหาคม ณวัดโปงคำ จังหวัดน่าน และวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่