ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดเสวนาวิชาการ “ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม”

ทส. จัดเสวนาวิชาการ “ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม”

ทส. จัดเสวนาวิชาการ “ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม”

วันนี้ (17 ส.ค. 62) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม” พร้อมปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน”ภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส.7) จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปรับกระบวนทัศน์ สู้วิกฤตสิ่งแวดล้อม” ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่7 (ปธส.7) เป็นหลักสูตรที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูง ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหารและตำรวจ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และผู้นำท้องถิ่น รวม 60 คน ให้เป็นนักบริหารยุคใหม่ที่มีหัวใจสีเขียว และเป็นต้นแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยมี การเรียนทุกวันศุกร์และเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. - 23 ส.ค. 2562 รวมทั้งสิ้น 231 ชั่วโมง ศึกษาใน 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1.หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร 2.กระแสโลกและแนวโน้มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 5. การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ มีผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ปธส.7 ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวม ๒๐๐ คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การปรับตัวเพื่อรองรับวิกฤตสิ่งแวดล้อม” ได้แก่ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ นักวิชาการอิสระ คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ โดยมี ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการเสวนา อีกทั้ง มีการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ปธส.7 ในหัวข้อ “หัวใจสีเขียวในวิถีของน่าน”

แกลเลอรี่