ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ทส. เปิดเวทีสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ "ทำวันนี้ทันที เพื่อโลกของเรา เพื่อเราทุกคน"

ทส. ทส. เปิดเวทีสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ "ทำวันนี้ทันที เพื่อโลกของเรา เพื่อเราทุกคน"

ทส. ทส. เปิดเวทีสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ "ทำวันนี้ทันที เพื่อโลกของเรา เพื่อเราทุกคน"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  (สคส.) จัดการประชุมสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ "ทำวันนี้ทันที เพื่อโลกของเรา เพื่อเราทุกคน" ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต

วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) เป็นประธานเปิดการประชุม สมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ "ทำวันนี้ทันที เพื่อโลกของเรา เพื่อเราทุกคน" จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) เพื่อสรุปบทเรียนการทำงานและประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของสมาชิกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งการหารือแนวทางการพัฒนาภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อการแสวงหาทางออกที่ดีร่วมกัน และขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาล สิทธิชุมชนและสิทธิในการพัฒนา ดังที่ได้ดำเนินงานร่วมกันมากว่า ๒๐ ปี

สำหรับการประชุมสมัชชาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ "ทำวันนี้ทันที เพื่อโลกของเรา เพื่อเราทุกคน"  ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ยื่น 9 ข้อเสนอ ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

๑. ปัญหาขยะบกและขยะทะเล เสนอให้เร่งรัดการดำเนินงาน "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" แล้วเสร็จ ภายในปี ๒๕๖๔ เพิ่มรายการยกเลิกผลิตพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง มีระบบภาษีการกำจัดขยะตามประเภทและจำนวนบรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ และพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ มุ่งสู่สังคมปลอดโฟมและพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ๆลฯ
๒. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เสนอให้ปรับเป้าหมายการลดคาร์บอนของประเทศและการมีมติ ครม. ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มีมาตรการทางภาษี สร้างแรงจูงใจส่งเสริมการลงทุน ให้ภาคเอกชนและครัวเรือนผลิตไฟฟ้าใช้เอง ฯลฯ
๓. ปัญหาหมอกควันและฝุ่นพิษ เสนอให้ต่อยอดและขยายผลชุมชนต้นแบบภาคเหนือ มีแผนและมาตรการชัดเจนในการปรับเปลี่ยนการใช้ถ่านหินและพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาด ควบคุมและลดควันเสียจากรถพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาหมอกควันฝุ่นพิษ ฯลฯ
๔. พื้นที่ชุ่มน้ำและแม่น้ำ เสนอให้มีแผนงานและมาตรการคุ้มครองอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำและแม่น้ำ ส่งเสริมให้ชุมชนและ อปท. จัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติวด้วยการคุ้มครองและอนุรักษ์ฟื้นฟูฯ พัฒนาองค์ความรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรรรมชาติที่ยั่งยืน ฯลฯ
๕. ชุมชนคนอยู่กับป่า เสนอให้มีนโยบายและมาตรการอนุรักษ์พื้นฟูระบบนิเวศน์บกและชายฝั่ง ทำแผนบริหารจัดการระบบนิเวศชุมชนปรับปรุง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ปา พ.ศ.๒๕๖๒ และ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ฯลฯ
๖. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เสนอให้พัฒนามาตรการรับรองสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีแผนบริหารจัดการระหว่งชุมชนและอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งแผนบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัดตลอดจนประกาศมาตรการคุ้มรองททะลและชายงครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางทะเล ฯลฯ
๗. คนกับช้างและแผนพะยูน เสนอให้จัดทำแผนงานระดับพื้นที่ในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง จัดสรรงบประมาณบรรเทาหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของช้าง มีแผนงานพะยูนในทุกจังหวัดชายฝั่งทะเลที่มีพะยูน และแผนระดับประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนชายฝั่งที่ทำหน้าที่การอนุรักษ์ ฯลฯ
๘. การทบทวนและกำหนดแหล่งหินอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับกฎหมายแร่ เสนอให้มีการสำรวจและกำหนดแหล่งหินอุตสาหกรรมใหม่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน ปลอดจากอิทธิพลของผู้ประกอบการ
๙. กลไกความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนงาน เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

แกลเลอรี่