ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผต.ทส.(นายโสภณ ทองดี) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน จ.พิษณุโลก

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผต.ทส.(นายโสภณ ทองดี) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน จ.พิษณุโลก

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นายโสภณ ทองดี ผต.ทส. มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์ ผชช.ทบ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ณ บ้านหนองผักหวาน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และเวลา 13.00-16.30 น. นายโสภณ ทองดี ผต.ทส. มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ หน.ผต.ทน. และนายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์ ผชช.ทบ. เป็นประธานแทนในประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดเป้าหมายด้านการจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอ ของ สทบ. เขต 7 (กำแพงเพชร) และ สทภ.9 (พิษณุโลก) ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก