ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ทส.

ผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ทส.

ผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ทส.

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(United Nations Development Programme: UNDP) ประจำประเทศไทย (Resident Representative) และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหารือความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สัตว์ป่า การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ รวมถึงการจัดการขยะทะเลและขยะพลาสติก ทั้งนี้ UNDP ได้กล่าวชื่นชมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการค้างาช้างภายในประเทศอย่างจริงจัง และขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) ได้มีมติให้ประเทศไทยไม่อยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องพัฒนาและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้าง ซึ่งในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้ผู้แทน UNDP ทราบถึงนโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน อาทิ การส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสันติและยั่งยืน การส่งเสริมให้ชุมชนและภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในรองรับของพื้นที่อนุรักษ์

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้ผู้แทน UNDP ทราบว่า ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลและขยะพลาสติก หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คือ ประชาชน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคนในการลดใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน รวมถึงการไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำคูคลอง นอกจากนี้ การสนับสนุนจากภาคเอกชนซึ่งเป็นภาคผู้ผลิตมีความสำคัญ การได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตพลาสติกจากขยะพลาสติกโพลีเอทิลีน (Polyethylene: PE) โดยใช้เทคโนโลยี Upcycling ทั้งนี้ การเสียชีวิตของพะยูนน้อยมาเรียมได้ช่วยกระตุ้นให้คนไทยมีความตื่นตัวและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคส่วนต่างๆ ให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะทะเล

โอกาสนี้ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ

แกลเลอรี่