ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส.มอบนโยบายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการ

รมว.ทส.มอบนโยบายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการ

          วันนี้ (27 ส.ค. 62 ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)  เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวมอบนโยบาย และมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้บริหารของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          รมว.ทส. ได้กล่าวมอบนโยบายในการประชุมดังกล่าวว่า การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ต้องคำนึงถึงกรอบแนวทางต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดให้ภาครัฐต้องมีขนาดที่เล็กลงเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการทำงาน ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น รวมถึงการกำหนดให้มีความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกัน 
          ทั้งนี้ บทบาท ภารกิจ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลายๆ ด้าน กำลังจะเป็นวาระแห่งโลก เพราะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับคนรุ่นต่อไป ดังนั้น ในการดำเนินงานขอให้คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ใช่สิ่งที่ผ่านมาแล้ว และควรให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อรองรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพราะการทำงานหากสังคมไม่รู้ก็ไม่เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Career Path) ของข้าราชการ และบุคลากรทุกระดับโดยมีสถาบันในการพัฒนาข้าราชการของกระทรวงฯ รวมถึง สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการทุกคนในทุกระดับ อีกทั้ง หัวใจสำคัญที่สุดของการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการ คือ การปรับโครงสร้างความคิดของทุกคน การปรับทัศนคติในการทำงาน โดยอย่าคิดว่าเราเป็นเจ้านายของประชาชน แต่ให้คิดว่าเรามีหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และทำอย่างไรให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข การมีวินัย ซื่อสัตย์ และความอดทน จะทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ รมว.ทส. กล่าวทิ้งท้ายว่า จะดูแลทุกคนให้มีความก้าวหน้าที่มั่นคง และมีความปลอดภัยในการทำงาน และจะพิจารณาการปรับโครงสร้างตามความเหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด

ภาพ/ข่าว/เผยแพร่ : ระพีพัฒน์/รดินธร

แกลเลอรี่