ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เดินหน้าเปิดโครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทส. เดินหน้าเปิดโครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทส. เดินหน้าเปิดโครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดสร้างระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล น้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 67 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน (เมษายน 2562 – กันยายน 2563) ภายใต้โครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งปัจจุบันดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง 67 แห่ง และได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ 23 แห่ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการสถานศึกษาจะได้รับโครงการในรูปแบบที่แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบที่ 1 ระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (อาคารน้ำดื่ม) รูปแบบที่ 2 ระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (บ้านน้ำดื่ม) และรูปแบบที่ 3 ระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (บ้านน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์) เพื่อนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชนโดยรอบสถานศึกษา ในพื้นที่ท้องถิ่นทุรกันดาร มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคที่สะอาด และเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ำบาดาล ให้กับทุกโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ที่จะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป
          นายกุศล  โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักและห่วงใยต่ออุทกภัย ที่เกิดขึ้น ทั้งจากพายุโพดุล หรือพายุลูกอื่น ๆ ในฤดูฝนปีนี้ โดยเตรียมความพร้อมทั้งรถ เรือ ตลอดจนยานพาหนะอื่น ๆ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยในทันที ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกจังหวัดจะเป็นหน่วยงานประสานให้ส่วนราชการในสังกัด ทส. บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อช่วยป้องกันหรือแก้ไขอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที สำหรับความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนภารกิจช่วยผู้ประสบอุทกภัย กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเตรียมผู้ประสานงานประจำการในพื้นที่ 219 คน รถผลิตน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยและขาดแคลนน้ำดื่ม จำนวน 18 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำ รวมถึงรถบรรทุกน้ำและหน่วยสำรวจให้การช่วยเหลือ เพื่อฟื้นฟูและเป่าล้างบ่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโพดุล ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมถึงผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ แจกจ่ายน้ำไปทั้งสิ้นรวม 38,900 ลิตร 
          ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือด้านน้ำบาดาล สามารถติดต่อได้ที่ 0 2666 7099  เพื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะได้ประสาน ให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

แกลเลอรี่