ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จับมือ 11 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

ทส. จับมือ 11 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

ทส. จับมือ 11 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

                    ​​วันนี้ (10 กันยายน 2562) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้แทน 11 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชน จำนวนกว่า 200 คน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                    ​​​นายวิจารย์ สิมาฉายา กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ระหว่างปี 2562 – 2567 เนื่องจากทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 บนฐานการบูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการควบคุม กำกับดูแล และลดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด พัฒนาเครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  เพื่อรักษาคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยทุกฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานดังต่อไปนี้
                1)​เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยการควบคุมและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดในช่วงวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นละออง
                2)​ป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดยควบคุม กำกับดูแล และลดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด รวมถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง
                3)​เพิ่มศักยภาพด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเฝ้าระวัง เครื่องมือตรวจวัด พัฒนาองค์ความรู้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ และกลไกการบริหารจัดการเชิงรุก
                ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปสู่การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

แกลเลอรี่