ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 

            ตามที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยต่อความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ โดยให้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที นั้น 
          เมื่อวันที่ 6 - 9 กันยายน 2562 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ดังนี้ 
1.ดำเนินการสูบน้ำ/ระบายน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ดังนี้
        1.1. จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการในพื้นที่ อ.ยางชุมน้อย  ปริมาณ 14,400 ลบ.ม.
          -  สูบระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ อ.ยางชุมน้อย จำนวน 2 จุด ปริมาณการสูบรวม 28,800 ลบ.ม.
          - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมระบายน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ราษีไศล
        1.2. จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการในเขตเกาะคำชะโนด อ.เมือง อ.บ้านดุง จำนวน 9 จุด ปริมาณ 56,400 ลบ.ม.
         - ดำเนินการในเขตเกาะคำชะโนด อ.เมือง อ.บ้านดุง จำนวน 3 จุด ปริมาณสูบรวม 25,200 ลบ.ม. ปริมาณสูบสะสม 301,200 ลบ.ม.
        - ดำเนินการในเขตเกาะคำชะโนด อ.เมือง อ.บ้านดุง จำนวน 3 จุด ปริมาณสูบรวม 15,600 ลบ.ม.
        - ดำเนินการสูบระบายน้ำท่วมขังในเขตเกาะคำชะโนด อ.บ้านดุง จำนวน 2 จุด ปริมาณสูบรวม 12,000 ลบ.ม. ปริมาณสูบน้ำสะสม 312,000 ลบ.ม.
       1.3. จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการในพื้นที่เขตชุมชนเมือง บริเวณสี่แยกธวัชบุรี ต.เหนือเมือง อเมือง
        - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมือง บริเวณจุดสูบน้ำ สี่แยกธวัชบุรี ต.เหนือเมือง อ.เมือง
       1.4. จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำบริเวณโรงเรียนและบริเวณน้ำท่วมขังในพื้นที่ อำเภอฆ้องชัย 
2.ดำเนินการมอบสิ่งของ/ถุงยางชีพ/น้ำดื่มสะอาด/อื่นๆ
       2.1.จังหวัดพิษณุโลก
         - ขนย้ายสิ่งของในพื้นที่ อ.พรหมพิราม ร่วมสร้างพนังกั้นน้ำที่ อ.บางกระทุ่ม
         - ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก/ลำเลียงถุงยังชีพ/ลอกคลองเก็บเศษขยะกิ่งไม้และแจกอาหารแห้งและน้ำดื่ม ที่ อ.ชาติตระการ
         - ขนถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบภัย
      2.2.จังหวัดสุโขทัย
         - มอบน้ำดื่มขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 300 ขวด ให้ อ.เมือง
         - นำกระสอบทรายวางเสริมแนวกั้นนํ้า ในพื้นที่ อ.เมือง
         - สนับสนุนกำลังพลช่วยรื้อถอนบ้ำนและซ่อมแซมแนวกระสอบทรายที่รั่วในพื้นที่ อ.เมือง 
          - ขนถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบภัย  
      2.3.จังหวัดอุบลราชธานี
            - สนับสนุนเรือ รถบรรทุก รถบรรทุกพร้อมเครน พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออพยพประชาชน สัตว์เลี้ยง และสิ่งของ รวมทั้งแจกนํ้าดื่ม 720 ขวด ในพื้นที่ อ.ม่วงสามสิบ อ.ดอนมดแดง
            - แจกน้ำดื่ม 5 ลิตร จำนวน 800 แกลลอน ในพื้นที่ อ.ดอนมดแดง อ.ม่วงสามสิบ
            - สนับสนุนรถยนต์และกำลังพลช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของ นำถุงยังชีพและน้ำดื่มไปแจกจ่าย ในพื้นที่ อ.เขื่องใน อ.นาจะหลวย
            - ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และแจกของบริโภค เครื่องใช้ และน้ำดื่มที่ อ.ม่วงสามสิบ อ.ดอนมดแดง
           - สนับสนุนเรือ รถบรรทุก รถบรรทุกพร้อมเครน พร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออพยพประชาชน สัตว์เลี้ยง และสิ่งของ เครื่องใช้ ในพื้นที่ อ.ม่วงสามสิบ อ.ดอนมดแดง
           - สนับสนุนเรือเพื่อแจกถุงยังชีพ และช่วยขนย้ายสิ่งของที่วัดป่าดงโขง อ.ม่วงสามสิบ 
           - สนับสนุนเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออพยพประชาชน สัตว์เลี้ยง และสิ่งของเครื่องใช้ในพื้นที่ อ.ม่วงสามสิบ 
           - มอบน้ำดื่มบรรจุขนาด 5 ลิตร จำนวน 400 แกลลอน ในพื้นที่ อ.เขื่องใน 
           - สนับสนุนรถ พร้อมเครน เรือท้องแบน แจกถุงยังชีพและน้ำดื่มในพื้นที่ อ.ม่วงสามสิบ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการอพยพคน สัตว์เลี้ยง สิ่งของ ในพื้นที่ อ.ดอนมดแดง อ.ม่วงสามสิบ 
           - สนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกน้ำสะอาดให้ผู้ประสบภัยจำนวน 13,000 ลิตร ในพื้นที่ 5 ชุมชน ที่ อ.เมือง อ.วารินชำราบ โดยมีผู้รับประโยชน์ 1,030 ครัวเรือน 3,510 คน
           - สนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.โขงเจียม อ.วารินชำราบ
           - สนับสนุนเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่ 20 นาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการแจกถุงยังชีพและน้ำดื่มที่ อ.ม่วงสามสิบ
     2.4.จังหวัดขอนแก่น
            - สนับสนุนรถยนต์พร้อมกำลังพล ช่วยเก็บขยะและขนย้ายสิ่งของในพื้นที่ อ.เมือง
             - สนับสนุนกำลังพลทำสะพานเหล็กชั่วคราวเนื่องจากถนนขาดและช่วยฟื้นฟูพื้นที่โดยยกสิ่งของ ทำความสะอาด พร้อมมอบถุงยังชีพ 100 ชุด ในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ 
            - จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบภัยและช่วยทำความสะอาดถนน บ้านเรือน ขนย้ายสิ่งของเข้าบ้าน ในพื้นที่ อ.บ้านไผ 
            - สนับสนุนรถยนต์ กำลังพลรวม ๗๔ นาย ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยกรอกกระสอบทราย
    2.5.จังหวัดร้อยเอ็ด
           - สนับสนุนรถยนต์พร้อมกำลังพล ช่วยเก็บขยะและขนย้ายสิ่งของในพื้นที่ อ.เสลภูมิ
            - สนับสนุนรถยนต์พร้อมกำลังพล ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และมอบน้ำดื่ม ข้าวห่อให้ผู้ประสบภัย
           - จัดทีมลงพื้นที่ใน อ.อาจสามารถ อ.เสลภมิ อ.เชียงขวัญและโพธิ์ชัย อ.เมืองและจังหาร ในการช่วยเหลือประชาชน แจกน้ำดื่ม 
           - สนับสนุนกำลังพร้อมรถยนต์ ร่วมแจกถุงยังชีพในพื้นที่ อ.เสลภูมิ 
           - ขนย้ายสิ่งของ และบรรจุกระสอบทรายเพื่อทำแนวกั้นน้ำ ในพื้นที่ อ.เสลภูมิ 
           - มอบน้ำดื่ม 270 ขวด ในพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง มอบของช่วยเหลือและน้ำดื่มใน อ.เสลภูมิ อ.โพธิ์ชัย 
           - มอบน้ำดื่มบรรจุขวด 1,260 ขวด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย
           - สนับสนุนกำลังพลและรถยนต์ ลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.เสลภูมิ และช่วยเหลือบริเวณน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ทุ่งเขาหลวง
           - สนับสนุนรถยนต์ กำลังพลรวม 74 นาย ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยกรอกกระสอบทราย
          - สนับสนุนกำลังพลและรถบรรทุกช่วยขนย้ายสิ่งของและขนกระสอบทรายไปทำแนวกั้นน้ำในพื้นที่ อ.เสลภูมิ
   2.6.จังหวัดกาฬสินธุ์
          - สนับสนุนรถยนต์พร้อมกำลังพล ช่วยเก็บขยะและขนย้ายสิ่งของในพื้นที่
           - สนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือประชาชน มอบถุงยังชีพในพื้นที่ อ.เมือง สำรวจแม่น้ำลำปาวและบริเวณใกล้เคียงเพื่อวางแผนปฏิบัติงาน
          - จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน โรงครัวในนามมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
          - สนับสนุนรถยนต์ กำลังพลรวม 74 นาย ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยกรอกกระสอบทราย
   2.7.จังหวัดมหาสารคาม
           - สนับสนุนกำลังพลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำถุงยังชีพมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย
           - สนับสนุนกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ขนย้ายเครื่องอุปโภคบริโภคทำถุงยังชีพ จำนวน 850 ชุด แจกจ่ายในพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย อ.เชียงยืน อ.กันทรวิชัย
           - แจกน้ำดื่มสะอาด จำนวน 70 แกลลอน ในพื้นที่ อ.บรบือ และจำนวน 200 แกลลอน ในพื้นที่ อ.กันทรวิชัย
           - สนับสนุนรถยนต์ กำลังพลรวม ๗๔ นาย ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยกรอกกระสอบทราย
2.8.จังหวัดอำนาจเจริญ
          - สนับสนุนรถยนต์และกำลังพลช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของ นำถุงยังชีพและน้ำดื่มไปแจกจ่าย ในพื้นที่ อำนวยความสะดวกในการจราจร พื้นที่ อ.เมือง อ.ชานุมาน 
           - แจกน้ำดื่มจำนวน 250 แกลลอน ช่วยเหลือประชาชนที่ อ.หัวตะพาน
          - ตั้งรถโมบายผลิตน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ อ.หัวตะพาน
2.9.จังหวัดเพชรบูรณ์
           - ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก/ลำเลียงถุงยังชีพ/ลอกคลองเก็บเศษขยะกิ่งไม้และแจกอาหารแห้งและน้ำดื่ม ที่ อ.หล่มสัก
2.10.จังหวัดยโสธร
           - สนับสนุนรถยนต์และกำลังพลช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของ นำถุงยังชีพและน้ำดื่มไปแจกจ่าย ในพื้นที่ อ.เมือง
2.11.จังหวัดนครพนม
          - ตรวจสอบเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำโขง และประสานงานหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือ
         - ตรวจเฝ้าระวังระดับน้ำและประเมินสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉิน
2.12.จังหวัดเลย
          - สนับสนุนกำลังพลพร้อมรถยนต์ เพื่อปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่
         - สนับสนุนรถยนต์ กำลังพลรวม 74 นาย ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และช่วยกรอกกระสอบทราย
2.13.จังหวัดลำปาง
            - สนับสนุนกำลังพลและรถน้ำ ร่วมบูรณาการหน่วยงานในการเปิดเส้นทางจราจรใน อ.เมือง
2.14.จังหวัดพิจิตร
          - ขนถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบภัย
         - มอบสิ่งของและสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.วังทรายพูน อ.สากเหล็ก

 

แกลเลอรี่