ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” มอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2562

ทส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” มอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2562

ทส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” มอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2562 จำนวน 107 แห่ง และรางวัลโครงการประกวดพื้นที่สีเขียวในเมือง ประจำปี 2561 จำนวน 9 แห่ง ตลอดจนแสดงผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาสู่ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

วันนี้ (12 กันยายน 2562) นายยุทธพล  อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี 2562 จำนวน 107 แห่ง และรางวัลโครงการประกวดพื้นที่สีเขียวในเมือง ประจำปี 2561 จำนวน 9 แห่ง พร้อมกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” และให้เกียรติเดินชมนิทรรศการที่จัดแสดงโดยเทศบาลเมืองที่ได้รับรางวัล “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ในโอกาสนี้ด้วย

การดำเนินโครงการ "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" เป็นการดำเนินงานนโยบายและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติ กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม ด้วยการกำหนด “1 จังหวัด 1 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” เป็นเป้าหมายในระดับชาติ เพื่อขยายผลครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ภายในปี 2563 ซึ่งกระทรวงฯ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ประสานพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลาง และระดับพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา แกนนำชุมชน  ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือ รูปแบบการดำเนินงาน ปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้ ๔ องค์ประกอบ 34 ตัวชี้วัด ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเมืองแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ทั้งในเวทีระดับอาเซียนและระดับสากล โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง (Urbanization) และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานที่ดี สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการพัฒนาเมืองที่โดดเด่นสู่สาธารณะ จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีอื่นๆ มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ แกนนำชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การเสวนา และการบรรยายทางวิชาการ นิทรรศการผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมด้านการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ กว่า 25 บูธ ตลอดจน การมอบโล่เชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเทศบาลที่ได้รับรางวัลจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2562 ในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ รวมทั้งรางวัลโครงการประกวดพื้นที่สีเขียวในเมือง ประจำปี พ.ศ. 2561 และในวันที่ 13 กันยายน นี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จำนวน 57 แห่ง โดยรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์ และ เทศบาลตำบลกำแพง จ.สตูล ซึ่งทั้ง 6 แห่งจะได้เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

แกลเลอรี่