ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

รายงานความก้าวหน้าการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

          ตามที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยต่อความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือ โดยให้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที นั้น

          เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน 2562 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ดังนี้
          1.ดำเนินการสูบน้ำ/ระบายน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ดังนี้
                    1.1.จังหวัดศรีสะเกษ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ อ.ราษีไศล
                    1.2.จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ชุมชน/พื้นที่การเกษตร ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จำนวน 1,500  ไร่
                    1.3.จังหวัดขอนแก่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากบึงหนองโคตร รองรับปริมาณน้ำหลากจากชุมชนเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง
                    1.4.จังหวัดอุดรธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านดุง จำนวน 9 จุด
                    1.5.จังหวัดอุบลราชธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อัตราการสูบ 5,400 ลบ ม/ชม ที่สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี เพื่อป้องกันน้ำท่วมสนามบินซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของศูนย์บัญชาการ
         2.ดำเนินการมอบสิ่งของ/ถุงยางชีพ/น้ำดื่มสะอาด/อื่นๆ
                    2.1.จังหวัดร้อยเอ็ด
                   - เจ้าหน้าที่พร้อมรถยนต์ ลำเลียงถุงยังชีพ จำนวน 2,150 ชุด เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ 16 หมู่บ้าน ต.ขวาว ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ
                   - ติดตามสถานการณ์อุทกภัย/มอบถุงยังชีพจำนวน 60 ชุด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ที่ชุมชนบ้านแก่งข่า หมู่ 8 และบ้านวังปากบุ่ง หมู่ 1 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ
                   - สนับสนุนเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 นาย มอบถุงยังชีพ จำนวน 60 ชุด น้ำดื่ม ให้กับพี่น้องผู้ประสบภัย ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
                   - ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบ้านวังปากบุ่ง หมู่ 1 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ สอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ความเดือดร้อนให้กำลังใจ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ จำนวน 60 ชุด
          2.2.จังหวัดกาฬสินธุ์
                   - สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ โดยสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน หมู่ 3, 7 และ 11 และพื้นที่การเกษตร จำนวน 1,500 ไร่ พื้นที่ บ้านกุดฆ้องชัย ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย
          2.3.จังหวัดอุบลราชธานี
                   - สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เรือ และบุคลากร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่
                   - แจกน้ำสะอาด จำนวน 12,000 ลิตร ให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.ทัพไทย ม.7 ต.แจระแม อ.เมือง/ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนเกษแก้ว ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ 590 ครัวเรือน 2,300 คน
                   -  แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนหาดสวนสุข ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จำนวน 6,000 ลิตร โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ 280 ครัวเรือน 1,200 คน
                   - แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนบ้านทัพไทย ม.7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 6,000 ลิตร โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ 300 ครัวเรือน 800 คน
                   - สนับสนุนเจ้าหน้าที่นำรถออกช่วยรับส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมข้ามจากฝั่ง อ.เมือง ไปฝั่ง อ.วารินชำราบ จำนวน 6 เที่ยว เที่ยวละ 65-70 คน
                   - แจกจ่ายน้ำสะอาดในพื้นที่ เขตเทศบาลเมือง ต.แจระแม บุ่งไหม อ.เมือง วารินชำราบ จำนวน 1,750 หลังคาเรือน 6,260 คน รวม 176,000 ลิตร
                   - แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนเกษแก้ว ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จำนวน 6,000 ลิตร โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ 310 ครัวเรือน 1,100 คน
                   - แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนหาดสวนสุข ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จำนวน 6,000 ลิตร โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ 280 ครัวเรือน 1,200 คน
                   - แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ชุมชนหาดสวนสุขและชุมชนเกตุแก้ว อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 13,000 ลิตร
                   - เจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน โดยมอบสิ่งของช่วยเหลือและช่วยขนย้ายสิ่งของใน อ.พิบูลมังสาหาร ร่วมบรรจุข้าวสารอาหารแห้ง/ขนย้ายถุงยังชีพ/น้ำดื่ม 900 แพ็ค เพื่อน้ำไปแจกจ่ายในพื้นที่ อ.เมือง อ.วารินชำราบ อ.สว่างวีระวงศ์
          2.4.จังหวัดสุโขทัย
                   - ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในท้องที่ อ.สวรรคโลก
          2.5.จังหวัดเพชรบูรณ์
                   - มอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เขาค้อ
          2.6.จังหวัดขอนแก่น
                   - สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ สูบพร่องน้ำออกจากบึงหนองโคตร เพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำหลากจากชุมชนเมืองตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมือง
          2.7.จังหวัดยโสธร
                   - สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เรือ และบุคลากร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่
          2.8.จังหวัดพิษณุโลก
                   - มอบถุงยังชีพ/น้ำดื่ม จำนวน 50 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.บางระกำ
                   - นำถุงยังชีพ/น้ำดื่มบรรจุแกลลอน/น้ำอีเอ็ม แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ หมู่ 3 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ
                    - ร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมือง อ.วังทอง อ.บางกระทุ่ม
          2.9.จังหวัดอ่างทอง
                   - ตรวจสอบสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา
          2.10.จังหวัดสิงห์บุรี
                   - ตรวจสอบสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา
          2.11.จังหวัดปทุมธานี
                    - ตรวจสอบสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา
          2.12.จังหวัดนนทบุรี
                    - ตรวจสอบสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา

แกลเลอรี่