ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2552

ทส. ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2552

ทส. ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2552

วันที่ 19 กันยายน 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2562 โดยโอกาสนี้ นายวรวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

สำหรับ มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2562 สรุปได้ดังนี้
1. การพิจารณารายงานการผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ต่อรายงานฯรวม
๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี 2 และ 3) ของการเคหะแห่งชาติเป็นอาคารตึกแถว ๓ ชั้น และ ๒ ชั้น รวม ๑๔๖ แปลง และ ๒) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี ๒ – ภูเก็ต ๓ (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บี) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าไปสู่พื้นที่ภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานโดยให้เจ้าของโครงการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในรายงานอย่างเคร่งครัด รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ และให้นำความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอ ครม. ตามขั้นตอน ต่อไป
สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองตาดั้ง (ภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำลำภาชี จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี) ของกรมชลประทานเนื่องจากมีประเด็นการอพยพของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านพุระกำ ที่ต้องถูกย้ายออก กก.วล. จึงมีมติให้กรมชลประทานนำโครงการดังกล่าวไปปรับปรุงข้อมูลในประเด็นตามข้อเสนอแนะของ กก.วล. เช่น แผนการอพยพย้ายถิ่นฐาน และสัตว์ป่า เป็นต้น ๒. ร่าง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกับร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ซึ่งประกอบด้วยสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เช่น พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ป่าไม้/ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเป็นต้นและประเด็นที่น่าเป็นห่วง เช่น ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เป็นต้นพร้อมด้วยการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมอบหมายให้นำเสนอ ครม. ต่อไป
๓. ร่าง มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบต่อ ร่าง มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ และให้เสนอ ครม. เพื่อทราบต่อไป
๔. กลไกการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก กก.วล. เห็นชอบกับการกำหนดมาตรการงดให้ถุงพลาสติกนำร่องในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ๔๓ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม๒๕๖๓ เป็นต้นไปและเห็นชอบกลไกการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก และให้นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป

แกลเลอรี่