ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ให้การต้อนรับผู้อำนวยการภาคพื้นแปซิฟิกโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

รมว.ทส. ให้การต้อนรับผู้อำนวยการภาคพื้นแปซิฟิกโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

    รมว.ทส. ให้การต้อนรับผู้อำนวยการภาคพื้นแปซิฟิกโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

           วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ Dr. DechenTsering ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และคณะเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และยินดีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) มาโดยตลอด โดยเฉพาะการดำเนินงานด้านการจัดการขยะพลาสติกในทะเลและการป้องกันมลพิษทางทะเล มลพิษทางอากาศ และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในสาขาอื่นๆ

            ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกฯ นำเรียนข้อมูลว่าโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ร่วมกับราชอาณาจักรสวีเดน จะจัดการประชุม SEA of Solutions event ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาขยะทะเลและขยะพลาสติก โดยจะจัดประชุม High-level Forum ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นอกจากนี้ จะจัดการประชุม Third Meeting of the Ad-Hoc Open-Ended Expert Group on Marine Litter and Microplasticsครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร โดยเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับในช่วง Opening plenary ของการประชุมทั้งสองด้วยนอกจากนั้นแล้ว ผู้แทน UNEP ได้แสดงความขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วมการประชุม 11th High Level Assembly of the Climate and Clean Air Coalition (CCAC) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างบูรณาการของไทย ซึ่งขณะนี้ UNEP มีความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อดำเนินงานด้านยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกําหนดมาตรฐาน และมาตรการควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ นอกจากนี้UNEP ได้มีการนำเสนอการใช้ระบบขนส่งที่เป็นระบบไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกโดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะพลาสติกทั้งในทะเลและบนบก รวมทั้งมีนโยบายและแนวทางเลิกใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) และเน้นย้ำว่า
การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วย และเห็นว่าระบบขนส่งที่เป็นระบบไฟฟ้า จะเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องพิจารณาในหลายๆ มิติประกอบด้วย

แกลเลอรี่