ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๕ (15th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: 15th AMME)

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๕ (15th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: 15th AMME)

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๕ (15th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: 15th AMME)

          นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๕ (15th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment : 15th  AMME) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี H.E. Akka Pundit Sapheach Aun Pornmoniroth รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๘ และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งภายหลังจากพิธีเปิด ได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณหน้านครวัด ภายใต้หัวข้อ “Together to Support ASEAN Green Initiatives”
          วันเดียวกัน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และคณะ ร่วมพิธีมอบรางวัล ASEAN Eco-School Awards ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ได้เข้ารับรางวัล ดังนี้ (๑) โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน จังหวัดบึงกาฬ ในระดับประถมศึกษา และ (๒) โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล ในระดับมัธยมศึกษา รวมถึงเยาวชนของประเทศไทยได้รับรางวัล ASEAN Youth Eco-champions Award ได้แก่ นายพุทธิศักดิ์ พนมสารนรินทร์ นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระดับ Junior และนางสาวปิยนาฏ ลิ่มหลัก ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ในระดับ Senior โดยโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรองที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน
         ทั้งนี้ ในโอกาสที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๕ ได้หารือทวิภาคีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ กับ Dr. Amy Khor รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ห้อง W Room โรงแรม Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort ซึ่ง Dr. Khor ได้นำเรียนข้อความแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำ แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยที่ในวันที่ ๑ มกราคม ปีหน้า ถือเป็นวันดีเดย์ ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในเครือบริษัทยักษ์ใหญ่ ๔๓ ภาคี งดการให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และประเทศไทยส่งเสริมและสนับสนุนการรีไซเคิล และ Up Cycling นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ มีสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง Green Corridor จากสาธารณรัฐสิงคโปร์  Dr. Khor ได้ขอบคุณและชื่นชมประเทศไทยที่เป็นผู้ริเริ่มการแก้ไขปัญหาขยะทะเลในอาเซียน ซึ่งสิงคโปร์ได้ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหามลพิษ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการขยะ ซึ่งปีนี้ได้ประกาศ Zero Waste Master Plan และจะมีการออกกฎหมาย Resource Sustainable Act โดยใช้แนวทาง Circular Economy เพื่อลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะขยะอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งผู้ประกอบการต้องรับคืนซากจากผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ อาทิ แผงโซล่า หลอดไฟส่องสว่าง แบตเตอรี่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน โอกาสนี้ Dr. Khor ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมงาน Singapore International Water Week 2020 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สองฝ่ายเน้นย้ำที่จะดำเนินความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างกันทั้งในระดับทวิภาคี อาเซียน และพหุภาคี
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทยได้กล่าวถ้อยแถลงที่พร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของภูมิภาค อาทิ การจัดการขยะทะเล โดยประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า และร้านค้า ๔๓ แห่ง งดการแจกถุงพลาสติกให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ รวมถึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามข้อตกลงปารีส และเจตจำนงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่มุ่งเน้นการขนส่งอย่างยั่งยืน การใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพ โดยได้ร่วมกับรัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียนให้การรับรอง (๑) การขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ จำนวน ๕ แห่ง เป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ และ ๔๙ ตามลำดับ ดังนี้ (๔๕) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และ (๔๖) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ของประเทศไทย (๔๗) อุทยานแห่งชาติ Lo Go – Xa Mat และ (๔๘) เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Ngoc Linh ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ (๔๙) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Htamanthi ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (๒) เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๕ ซึ่งยกร่างและเสนอโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ทั้งนี้ จะมีการเสนอร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนฯ ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ ในระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การรับรอง ซึ่งประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียน
ปี ๒๕๖๒ จะเป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวต่อที่ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๕ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี ต่อไป
          นอกจากนี้ ประเทศไทยได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุม Climate Action Summit 2019 ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งยกร่างและพัฒนาโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน รวมถึงการรับทราบปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล ซึ่งยกร่างและพัฒนาโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพฯ ได้ให้การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ และรับทราบกรอบปฏิบัติการอาเซียนฯ ด้วยแล้ว
          อนึ่ง ก่อนเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของไทยเข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 ณ เมืองเสียมราฐราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการต่างประเทศ
          โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณานำเสนอรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ในการประชุม ครั้งที่ 15  ดังนี้  (1) การรับรองอุทยานมรดกอาเซียน จำนวน 5 แห่ง ซึ่งรวมถึง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม – เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง (2) เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 ซึ่งยกร่างและเสนอโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน นอกจากนี้ ยังเห็นควรเสนอประเด็นเพื่อทราบ ดังนี้ (1) ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ (2) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุม UN Climate Action Summit 2019 ซึ่งยกร่างโดยประเทศไทยและนำเสนอโดยนายกรัฐมนตรีของไทยในฐานะประธานอาเซียน ณ สำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก เมื่อเดือนกันยายน 2562 (3) ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล ซึ่งยกร่างและพัฒนาโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน และรับรองโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที่ 34 เมื่อเดือนมิถุนายน 2562

แกลเลอรี่