ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทส. จัดการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทส. จัดการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันนี้ (15 ตุลาคม 2562) เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร  บุรุษพัฒน์) เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพื่อให้การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการประชุมของคณะกรรมการวิสามาัญฯ โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ (ร่าง) การนำเสนอข้อมูลภาพรวมต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2563 และ สรุปข้อมูลภาพรวมงบประมาณของหน่วยงาน (One page) และประเด็นคำถาม-คำตอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

แกลเลอรี่