ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.​ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Joint Inception Workshop for Supporting Marine Debris Reduction in ASEAN Member States ~ Drafting a Regional Action Plan, and Designing National Action Plans – on Marine Debris

ทส.​ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Joint Inception Workshop for Supporting Marine Debris Reduction in ASEAN Member States ~ Drafting a Regional Action Plan, and Designing National Action Plans – on Marine Debris

ทส.​ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Joint Inception Workshop for Supporting Marine Debris Reduction in ASEAN Member States ~ Drafting a Regional Action Plan, and Designing National Action Plans – on Marine Debris

             วันนี้ (29 ตุลาคม 2562) นางอัษฎาพร ไกรพานนท์​ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Joint Inception Workshop for Supporting Marine Debris Reduction in ASEAN Member States ~ Drafting a Regional Action Plan, and Designing National Action Plans ~ on Marine Debris ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น ธนาคารโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คำปรึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านขยะทะเลระดับภูมิภาค และแผนปฏิบัติการระดับชาติ โดยเน้นเรื่องของนโยบายและการวางแผนจากการรับฟังความคิดเห็นจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน (Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region) และกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล (ASEAN Framework of Action on Marine Debris) โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานประสานงานหลักคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 3 สาขา ประกอบด้วย คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง คณะทำงานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ธนาคารโลก รัฐบาลญี่ปุ่น องค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้

แกลเลอรี่