ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. เปิดการประชุมสัมมนา “Seminar during the 35th ASEAN Summit in Thailand on Circular Economy,Waste Management and Sustainability”

รมว.ทส. เปิดการประชุมสัมมนา “Seminar during the 35th ASEAN Summit in Thailand on Circular Economy,Waste Management and Sustainability”

รมว.ทส. เปิดการประชุมสัมมนา “Seminar during the 35th ASEAN Summit in Thailand on Circular Economy,Waste Management and Sustainability”

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม “Seminar during the 35th ASEAN Summit in Thailand on Circular Economy,Waste Management and Sustainability” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพและความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ และการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดเที่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2562 ที่ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนเป็นเจ้าภาพ

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Industrial Developments Organization-UNIDO) และ ซึ่งจะร่วมกันเผยแพร่ต้นแบบการดำเนินงาน Circular Economy มาพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ที่มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นต้นแบบ รวมทั้ง นำเสนอกลยุทธ์การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ EEC ที่จะมีแนวทางการกำจัดขยะ การจัดการน้ำ และการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค ซึ่งจะช่วยยกระดับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่คู่ไปกับการนำระบบ Circular Economy มาปรับใช้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่ EEC ได้ออกแบบใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนย้ายประชากร และผลักดันให้บรรลุเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการน้ำ การลดก๊าซเรือนกระจก และที่สำคัญคือการร่วมกันขับเคลื่อนจัดการปัญหาขยะ กับภาคประชาชน ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดระยอง หรือ Rayong Model ที่ใช้รูปแบบของโรงไฟฟ้าขยะชุมชน เป็นต้น

แกลเลอรี่