ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาด  ประจำปี 2562

ทส. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาด  ประจำปี 2562

ทส. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกาชาด  ประจำปี 2562

           วันนี้ 15  พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2562  ณ พลับพลาพิธี สวนลุมพินี โดยโอกาสนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสร็จ 
        งานกาชาด ประจำปี 2562 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม"  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมออกร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไทย รู้ใช้อย่างยั่งยืน"  ซึ่งกิจกรรมภายในร้าน ประกอบด้วย
      1. การจัดแสดงนิทรรศการโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
       2. การจัดแสดงนิทรรศการโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล โดยเริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2522
ซึ่งเป็นพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์เต่าทะเล ให้อยู่คู่ท้องทะเลไทย และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับเต่าทะเล 
      3. การจัดแสดงระบบนิเวศปะการัง โดยมีโมเดลปะการังและกลุ่มปลาหลากหลายชนิดมาจัดแสดง
       4. การให้ความรู้เรื่องขยะและผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทย
       นอกจากนี้ ยังมีการแจกกล้าไม้ และกิจกรรมสอยดาวกระทรวงทรัพยากรฯ รับโชค และชมการแสดงบนเวที อีกมากมาย
​          ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมงานและชมร้านกาชาดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน  2562 เวลา 10.30 – 22.00 ณ สวนลุมพินี (ทางเข้าประตู1) กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่