ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ให้การตอนรับ คณะผู้แทนหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand: JFCCT)

ทส. ให้การตอนรับ คณะผู้แทนหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand: JFCCT)

ทส. ให้การตอนรับ คณะผู้แทนหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand: JFCCT)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน (Pubic Private Partnership: PPP) ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับประธานและคณะผู้แทนหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand: JFCCT) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยรัฐมนตรีฯ เน้นย้ำถึงความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ PM2.5 การจัดการปัญหาขยะในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการลดขยะ ต้นน้ำ-กลางน้ำ-และปลายน้ำ อย่างต่อเนื่องกว่า ๔ เดือน ได้รับทราบผลสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ทราบว่าขยะที่เกิดจากกิจกรรมการลอยกระทงในปีนี้ มีจำนวนลดลงมากถึงร้อยละ ๔๐ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยร้อยละ ๙๐ ทำจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงถึงความห่วงกังวลของคนไทยที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญของสังคมไทย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ของไทยกว่า ๕๐ เครือข่ายค้าปลีก รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าใหญ่ และห้างร้านต่างๆ จะงดการให้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ และออกกฎหมายในปี ๒๕๖๔ ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ได้แสดงเจตจำนงและความพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและดำเนินงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการปัญหาขยะพลาสติก และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่