ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

รมว.ทส. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

           ตามนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับประชาคมโลก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือกับนายปีร์กะ ตาปีโอละ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งรัฐมนตรีฯ เน้นย้ำนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่
          (1) มลพิษทางอากาศ
          (2) การลดก๊าซเรือนกระจกตามที่ประเทศไทยได้ให้คำมั่นไว้กับประชาคมโลก
          และ (3) การจัดการขยะพลาสติกและขยะทะเล 
          โดยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการลดขยะพลาสติกในระดับต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-และปลายน้ำ อย่างต่อเนื่องกว่า 4 เดือน ได้รับทราบผลสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ทราบว่า ขยะที่เกิดจากกิจกรรมการลอยกระทงในปีนี้มีจำนวนลดลงมากถึงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญของสังคมไทย ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ของไทยกว่า 50 เครือข่ายค้าปลีกและค้าส่งต่างๆ งดการให้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยจะออกกฎหมายบังคับใช้ในปี 2564 พร้อมทั้งแจ้งว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์ Marine Debris Monitoring Center ของอาเซียน เพื่อการเฝ้าระวัง ติดตาม และแจ้งเตือนสถานการณ์มลภาวะในทะเลของภูมิภาคอาเซียน 
           ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้หารือถึงแนวทางการใช้พลังงานทางเลือก ทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน และการจัดการขยะพลาสติกในสหภาพยุโรป โดยได้เน้นย้ำถึง European Green Deal ซึ่งเป็นแนวทางเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนชื่นชมประเทศไทยที่มุ่งมั่นดำเนินการเจรจาการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป โดยพร้อมให้คำปรึกษาและร่วมดำเนินการเพื่อสนับสนุนประเทศไทยขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

แกลเลอรี่