ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

ทส. ประชุมหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

ทส. ประชุมหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

          วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2562) เวลา 15.00 น. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับและประชุมหารือกับ นายปีร์กะ ตาปีโอละ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และคณะ โดยประเด็นในการประชุมหารือครั้งนี้ ได้พูดคุยถึงเรื่องท่าทีของประเทศไทยและความคาดหวังต่อการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สมัยที่ ๒๔ (COP 25) รวมถึงความท้าทายและโอกาสของประเทศไทยในการปรับเปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตลอดจนการสนับสนุนโครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การจัดการขยะและขยะพลาสติกของประเทศไทย และการเจรจาจัดทำความตกลง FLEGT VPA ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่