ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

บิ๊กป้อม หนุนทำแผนอนุรักษ์เมืองเก่า ระยอง สุรินทร์ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

บิ๊กป้อม หนุนทำแผนอนุรักษ์เมืองเก่า ระยอง สุรินทร์ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

บิ๊กป้อม หนุนทำแผนอนุรักษ์เมืองเก่า ระยอง สุรินทร์ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

            วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

          ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว และเกิดความปลอดภัยในการสัญจร โดยมอบให้กรุงเทพมหานคร พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดรูปแบบโครงการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกลมกลืนในพื้นที่ เช่น การเชื่อมต่ออุโมงค์ทางเดิน ลอดถนน ตาแหน่งทางขึ้น - ลง และการออกแบบใช้ประโยชน์ในลักษณะอารยสถาปัตย์ เพื่อทุกคนในสังคม สามารถมาใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

          นอกจากนี้ ยังได้หารือการปรับปรุงพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง และสวนนาคราภิรมย์ โดยมุ่งหมายให้อาคารและที่ดินตลอดสองฝั่งถนนราชดำเนินกลางได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสวยงาม มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและเป็นที่ท่องเที่ยว โดยเบื้องต้นจะดำเนินการปรับปรุงภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร เป็นต้นแบบ ๒ อาคาร (อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และอาคารเทเวศประกันภัย) ส่วนพื้นที่บริเวณสวนนาคราภิรมย์ มีแนวคิดให้เกิดการใช้ประโยชน์แบบผสมผสาน เชื่อมโยงกับพื้นที่ตลาดท่าเตียน ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และนักท่องเที่ยว โดยมอบให้สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นำแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สำคัญไปปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าทางประวัติศาสตร์

          ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า : เมืองเก่าระยอง และเมืองเก่าสุรินทร์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญให้กับหน่วยงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เมืองเก่า สามารถนำไปขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่เพื่อดำรงคุณค่ามรดก ทางวัฒนธรรมสืบต่อไป โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ รวมทั้ง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน เมืองเก่าลาพูน และเมืองเก่าราชบุรี ให้มีความสอดคล้องกับพื้นที่และเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

แกลเลอรี่