ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Care the Whale : “ขยะล่องหน”

Care the Whale : “ขยะล่องหน”

Care the Whale : “ขยะล่องหน”

          วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการร่วม ภาคสังคม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในย่านรัชดาภิเษก “ขยะล่องหน” Care the Whale : Climate Action Collaboration @Ratchada District [Care the Whale :ขยะล่องหน] ณ ชั้น 1 อาคารเอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

          โครงการ Care the Whale “ขยะล่องหน” เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อการมีส่วนร่วมในความพยายามเพื่อลดภาวะโลกร้อน และสร้างคุณภาพชีวิตที่สมดุลผ่านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการจัดการของเสียและขยะจากต้นทาง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยความร่วมมือของ
14 ผู้ประกอบการในพื้นที่ย่านถนนรัชดาภิเษก ที่จะพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลการบริหารจัดการขยะ แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะให้แก่เครือข่ายที่เกี่ยวข้องนอกพื้นที่ ให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ในการขับเคลื่อน UN SDG ข้อ 13 ในเรื่อง Climate Action และส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างแท้จริง

          นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในเรื่องดังกล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องปัญหาขยะของประเทศไทย โดยจากสถิติพบว่า ขยะถุงพลาสติกในประเทศไทย 30% อยู่ที่ห้างสรรพสินค้า 40% อยู่ที่ตลาดสด และ 30% อยู่ที่ร้านค้าและร้านสะดวกซื้อ ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และร้านสะดวกซื้อ กว่า 50 แห่ง ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะพร้อมใจงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือ ถุงก๊อบแก๊บ ให้กับผู้บริโภค อีกทั้ง ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

          นอกจากนี้ ในเรื่องการบริหารจัดการขยะในส่วนของอุทยานแห่งชาติที่มีนักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเก็บขยะที่นำเข้าไปเก็บกลับมาด้วย         

แกลเลอรี่