ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 "ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์"

ทส.ร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 "ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์"

ทส.ร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 "ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และร่วมนำเสนอผลงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รวมทั้ง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทย เพื่อเด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โดยในวันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.30 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 อย่างเป็นทางการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี ศาสตรจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้น ได้นำ นายธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดอยู่ ณ บริเวณ โซน A2

การประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ในครั้ง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมจัดนิทรรศการ หน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านทรัพยากรน้ำ และด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการในหัวข้อ สิ่งแวดล้อมดี เกษตรกรไทยได้ประโยชน์ โดยเน้นเนื้อหาการดำเนินโครงการความร่วมมือบริหารจัดคุณภาพน้ำเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนนนท์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมทรัพยากรน้ำ, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมทรัพยากรธรณี, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, องค์การสวนพฤกษศาสตร์, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปภัมภ์

แกลเลอรี่