ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 18 เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ และจรรยา

               กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 18 เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ และจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี โดยในวันนี้ (2 สิงหาคม 2560) นางจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทโดยได้เน้นย้ำเรื่อง การเป็นข้าราชการที่ดีต้องซื่อสัตย์และเป็นคนดี เพราะการเป็นคนดีสำคัญกว่าการเป็นคนเก่ง และขอให้นึกถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก การฝึกอบรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จัดให้มีการรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร และ กิจกรรมฝึกอบรมภาคสนาม ระหว่างวันที่ 2 – 21 สิงหาคม 2560 รวมระยะ 20 วัน ซึ่งมีข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่เข้ารับการฝึกอบรมสัมนาฯ จำนวนทั้งสิ้น 78 คน ประกอบด้วย 
              สำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 1 คน 
              สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 คน 
              กรมป่าไม้ จำนวน 14 คน 
              กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 29 คน 
              กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 3 คน 
              กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 14 คน 
              กรมควบคุมมลพิษ จำนวน 2 คน

แกลเลอรี่